Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

kierownik: prof. dr hab. E. Sochacka

projekt w konsorcjum z prof. dr hab. B. Nawrot, CBMiM, PAN, Łódź

„Biosynteza seleno-modyfikowanych nukleozydów w pętli antykodonu transferowych kwasów rybonukleinowych. Ewaluacja enzymatycznej transformacji 2-tiourydyny do 2-selenourydyny, badania funkcji i struktury tRNA selenourydyno syntazy z E. coli.”,

NCN, 2015-2018

 

 

kierownik: prof. dr hab. E. Sochacka

projekt w konsorcjum z prof. dr hab. B. Nawrot, CBMiM, PAN, Łódź

„Badania desulfuracji 2-tiourydyn w kontekście uszkodzeń tRNA w warunkach stresu

oksydacyjnego”

NCN, 2012-2015

 

 

doktorant mgr inż. Michał Matuszewski

„Badania nad syntezą nowoodkrytej cyklicznej N6-treonylokarbamoiloadenozyny (ct6A)i jej analogów oraz nad wprowadzeniem ct6A w łańcuch oligorybonukleotydu”

NCN, 2015-2017

 

 

kierownik: dr inż. Grażyna Leszczyńska

"Hipermodyfikowane fragmenty tRNA/mt-tRNA: synteza, wykorzystanie do modelowych badań mechanizmu translacji oraz selekcji inhibitorów replikacji patogenów (HIV-1, S.aureus)"

NCN, Nr 1306/B/H03/2011/40, 2011-2014

 

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY