Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Wizja, misja i strategia Instytutu Chemii Organicznej wpisuje się w ogólną misję Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej a w szczególności:

Wizja

Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej jest widoczny na edukacyjnej, naukowej i technologicznej mapie świata, nasi dyplomanci, doktoranci są poszukiwani przez pracodawców, jesteśmy dumni ze swoich studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników.

Misja

  • Prowadzenie innowacyjnych, interdyscyplinarnych badań naukowych we współpracy z czołowymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, badawczo-rozwojowymi oraz przemysłem.
  • Rozwijanie twórczej oraz etycznej postawy w badaniach naukowych, kształceniu i studiowaniu.
  • Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu szeroko rozumianej chemii, technologii chemicznej, nauk o materiałach i nauk o środowisku, zdolnych do podejmowania wyzwań XXI wieku, osiągających sukcesy zawodowe dzięki nabytej wiedzy technicznej, postawie społecznej oraz chęci i umiejętności uczenia się przez całe życie.

Strategia

Strategicznym celem Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w powiązaniu z kształceniem wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby rynku pracy. Realizacja tego celu odbywa się w trzech obszarach: naukowym, dydaktycznym oraz współpracy z przemysłem i innymi ośrodkami naukowymi. Przenikanie się tych obszarów jest nieodzownym elementem skuteczności strategii.

Instytut Chemii Organicznej funkcjonuje według jasnych, przejrzystych zasad i opiera swoje działania na wzajemnym poszanowaniu pracowników, studentów i doktorantów.

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY